ТЕСТИРАЊЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Татјана В. Пауновић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознавање са врстама језичких тестова, карактеристикама добрих тестова, традиционалним и алтернативним начинима оцењивања језичких знања и вештина, као и специфичностима тестирања одређених језичких знања и вештина (граматике, вокабулара, вештина слушања, говора, писања и читања, превода и студентских пројеката) на различитим узрастима.

Исход предмета

Студент је у стању да на основу различитих параматара уведених током курса (практичност, валидност, поузданост, аутентичност, повратни утицај) анализира језичке тестове, да самостално састави разлиичите врсте тестова у складу са потребама полазника, да направи поуздан и валидан  тест за оцењивање различитих језичких знања и вештина за ученике различитих узраста, као и да у пракси примени широк дијапазон алтернативних метода за праћење и евалуацију језичких компетенција.

Leave us a Comment