РАЗВИЈАЊЕ ПРАГМАТИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Милица М. Радуловић, доцент Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената са начинима развијања прагматичке компетенције у настави енглеског језика. Полазећи од разлике између прагматичке компетенције у матерњем и страном језику, студенти се упознају са елементима контекста који утичу на избор вербалних и невербалних средстава у комуникацији, као и са факторима који утичу на прагматички успешну или неуспешну комуникацију. Такође, студенти стичу знања о врстама језичких средстава за реализацију говорних чинова у различитим контекстима,  као и способности да се дата језичка средства адекватно употребе, али и проблематизују и анализирају.

Исход предмета

Студенти су у стању да препознају и употребе адекватна језичка средства у одређеном контексту, да уоче, разликују и анализирају прагматички неуспешну и успешну комуникацију, како у свакодневној конверзацији и комуникацији без посредства и и са подсредством медија,  тако и на основу података до којих могу доћи на основу корпуса и материјала приступачних у дигиталним изворима.  Такође, студенти могу применити стечена знања у настави енглеског језика са циљем развијања прагматичке компетенције код ученика и студената.

Leave us a Comment