МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2

12

Наставник: Татјана В. Пауновић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Практична примена знања стечених током курса Методика наставе енглеског језика 1: прављење плана часа, практична употреба принципа, метода и техника наставе језика, вештина организације наставног материјала, коришћење уџбеника, стицање вештине опсервације, тимског и кооперативног рада. 

Исход предмета

Студенти могу да самостално направе план часа, организују наставни материјал, практично примене принципе, методе и технике наставе језика, успешно дају инструкције и организују рад у учионици. Након одслушаног курса, студенти ће савладати технике опсервације и овладати вештинама и знањима да професионално расправљају о сопственим часовима и часовима својих колега, и бити у стању да примене технике давања и примања повратне информације о обављеном раду.

Leave us a Comment