МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 1

12

Наставник: Татјана В. Пауновић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознавање са основним методама, принципима и техникама наставе језика, стицање основних теоријских знања значајних за наставу и учење језика, овладавање вештинама неопходним за успешно обављање свих наставних активности, прављење презентација и хендаута, као и оспособљавање за рад у групи.

Исход предмета

Студенти после завршног курса познају методе, технике и принципе наставе језика и могу практично да их примене у раду у учионици, знају да поставе циљеве часа и направе план часа у складу са њима, могу да квалитетно дају инструкције и организују наставу; имају развијене вештине за тимски и кооперативни рад.

Leave us a Comment