КОГНИТИВНОГРАМАТИЧКЕ МЕТОДЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДИДАКТИКЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Марта Величковић, доцент Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са тим како се основни постулати когнитивне граматике тренутно (не)примењују у наставној праксти, и као их надаље могу примењивати у настави енглеског као страног језика на српском говорном подручју. Циљ је да се поред теоријског прегледа основих постулата врши и анализа постојећих когнитивнолингвистичких истраживања у области граматике енглеског језика, у виду предлога за будућа практична наставна средства/методе које не би имале само дескриптивно-експланаторну већ и потенцијално практичну примену на свим нивоима наставе енглеског језика.

Исход предмета

Од студената се очекује да се оспособе да критички анализирају материјал који се користи у настави енглеског језика са становишта когнитивне граматике, као и да релевантне концепте примењују у сопственом раду. Такође се очекује да ће стећи одређене вештине везане за дизајн потенцијалних будућих истраживања у предложеном теоријском оквиру.  У исходе предмета спадају стицање додатног знања из области англистичке лингвистике, а посебно из енглеског језика као целине, које је проистекло из детаљних синтаксичких и семантичких анализа, као и развијања способности индивидуалнног критичког мишљења. Самим тим, у исходе предмета спада и обученост студента за подучавање енглеског језика на разним нивоима.

Leave us a Comment