ИЗГОВОР У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Татјана В. Пауновић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознавање са актуелним проблемима у учењу енглеског као страног језика у којима се фонолошка питања преламају са социолингвистичким, прагматским, психолошким, и културолошким питањима, у светлу чињенице да је енглески постао lingua franca – главни језик међународних комуникација и међународних утицаја. Циљ курса је, са једне стране, да будућим наставницима понуди довољно широк увид у сложеност ових питања да би у свом будућем раду могли да доносе добро утемељене одлуке при дефинисању својих циљева и избору метода у настави, а са друге стране, да упозна студенте са најефикаснијим приступима, методама и техникама у домену рада на изговору и говорној перформанси ученика.

Исход предмета

Студенти су у стању да примене стечена теоријска и практична знања у решавању конкретних проблема у настави: при процењивању и испитивању потреба и ставова ученика, мотивисању ученика за рад на изговору, при избору метода, техника и поступака које дају најбоље резултате у одређеним околностима, и при дефинисању модела, циљева и исхода у својој настави.

Leave us a Comment