НОРМАТИВНА ГРАМАТИКА У НАСТАВИ

12

Наставник: Марина С. Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Указати на важност наставног приступа књижевнојезичкој норми. Упознати се за теоријским и практичним аспектима нормативне лингвистике и нормативне граматике. Размотрити све граматичке и  шире језичке нивое у којима се најчешће праве нормативне грешке. Оспособити студенте за језичке анализе јавног дискурса са аспекта поштовања књижевнојезичке норме. Оспособити студенте за функционалну обраду тема нормативне граматике у настави.

Исход предмета

Студенти владају теоријом нормативне лингвистике и нормативне граматике и оспособљени су за примену овог теоријског знања у наставном контексту. Студенти критички промишљају о јавном дискурсу и с лакоћом и прецизношћу уочавају граматичке грешке. Студенти примењују оваква знања у својој говорној пракси, а владају и модерним наставним методама приликом обраде књижевнојезичких тема у настави.

Leave us a Comment