МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО ЗАВИЧАЈНОГ

12

Наставник: Марина С. Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Теоријско-методолошко утемељење Методике наставе српског као завичајаног језика у науци и струци; упознавање студената са основним појмовима из области Методике наставе српског као завичајног језика;  овладавање методичким компетенцијама у настави српског као завичајног; развијање критичког мишљења и професионалних компетенција студената; подстицање стваралачког приступа настави српског као завичајног језика у XXI веку.

Исход предмета

По завршетку курса студенти су оспособљени за самостално и професионално извођење наставе српског језика као завичајног, развили су све неопходне наставничке компетенције за успешно и квалитетно извођење наставе српског језика српским исељеницима и њиховим потомцима широм света.

Leave us a Comment