ГОВОРНА КУЛТУРА У НАСТАВИ

12

Наставник: Марина С. Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознати студенате са наставном теоријом и практичном артикулацијом часова говорне културе; указати на  јединство говореног и написаног; обрадити теорију језичке културе и њених основних карактеристика; разграничити стилско-композицијске говорне вежбе – сложени облици организованих говорних догађаја. 

Исход предмета

Стицање говорних компетенција студената у различитим видовима испољавања културе говора; овладавање теоријом и праксом говорне културе; стицање методичких компетенција студената за професионално  извођење  наставе говорне културе.

Leave us a Comment