ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ И ЈЕЗИКА

12

Наставник: Снежана В. Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознавање студената са могућностима примене савремене информационе технологије у настави; оспособљавање за сврсисходно и функционално коришћење електронских /дигиталних садржаја и алата у настави српског језика и књижевности, као и у различитим видовима наставне и ваннаставне комуникације.

Исход предмета

Студент познаје могућности и начине сврсисходне употребе интернета и мултимедије у наставном процесу. Оспособљен је и мотивисан за стваралачку примену стечених знања у будућем наставном раду.

Leave us a Comment