О ППМ ПРОГРАМУ

propratna_fotografija

Програм за педагошко-психолошко образовање наставника намењен је наставницима теоријске и стручно-практичне наставе у основним и средњим школама, који током студија нису имали довољан број курсева из педагошко-психолошких и методичких дисциплина, односно немају из ове групе предмета остварених 36 ЕСПБ бодова.

Програм је конципиран тако да наставници избором неопходних ППМ курсева стекну минимум педагошких, психолошких, дидактичких, методичких и других професионалних компетенција неопходних за успешно обављање васпитно-образовног рада у школи.

Leave us a Comment