ДОКИМОЛОГИЈА

12

Наставник: Проф. др Марија М. Јовановић

Циљ предмета: Упознавање студената са основним докимолошким појмовима, функцијама и формама оцењивања као и  проблемима вредновања у педагошком раду. Курс има за циљ да оспособи студенте за ефикасно сналажење у одређивању критеријума и стандарда оцењивања и ефикасно креирање инструмената за испитивање ученика.

Исход предмета: Основни исходи курса су да студент: усвоји  и разуме научна сазнања из докимологије неопходна за непосредни васпитно-образовни рад; буде оспособљен да активно учестује, даје смернице и упутства учесницима у педагошком раду при испитивању и оцењивању ученика;  познаје различите тестове знања, израђује их и интерпретира добијене резултате.

Leave us a Comment